CAT Telecom Public Company Limited

PROMOTION

เหนือระดับกว่าใคร NT data center Nonthaburi II เป็น Data Center แห่งแรกและแห่งเดียวในอาเซียน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Trusted Site Infrastructure (TSI) Level 3 เป็นอาคารที่ถูกออกแบบและก่อสร้างสำหรับให้บริการ Data Center โดยเฉพาะ มีเสถียรภาพสูง พร้อมให้บริการในรูปแบบ Carrier-Neutral ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้วงจรเชื่อมโยงจาก Network Operator ต่าง ๆ ได้


โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาบริการ CAT data center Server Co-location ขนาด Full Rack ณ อาคาร NT data center Nonthaburi II  จะได้รับส่วนลดตามอัตราส่วนจากราคาปกติ ดังนี้

จำนวน Rack ระยะเวลา
1-2 ปี 3-4 ปี 5 ปีขึ้นไป
5-19 Racks 10% 20% 30%
20 Racks ขึ้นไป 20% 30% 40%

 


© 2015 by CAT Telecom Public Company Limited. All right reserved.

บมจ. กสท โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่
99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0298